block1
antiblock3
previous arrow
next arrow

آنتی استاتیک

بارهای الکترواستاتیک معمولا توسط مالش بین دو ماده ایجاد می شوند. بار استاتیک در بسیاری از فرایندهای پیوسته می تواند ایجاد مزاحمت نماید. به عنوان مثال؛ در طول فرایندهای بسته بندی، بار استاتیک می تواند مانع بازشدن فیلم لوله ای گردد. معمولا برای سرعت بالاتر در این فرآیندها، بار استاتیک عامل محدوده کننده می باشد. علاوه بر این، کاهش بار استاتیک از گرد و غبار شدن کالاهای بسته بندی شده جلوگیری می کند. در نتیجه، مواد می توانند به شیوه ای بسیار جذاب ذخیره شده و نهایتا نمایش داده شوند.
افزودنی های داخلی آنتی استاتیک در ماتریس پلیمر گنجانده می شوند. ناسازگاری کنترل شده باعث مهاجرت آن ها به سطح می گردد. در اینجا یک لایه قطبی تشکیل می شود که آب را از اتمسفر جذب می کند. این لایه قادر به هدایت/پراکندگی بارها (رسانایی بیشتر/ مقاومت کمتر و زمان کوتاه¬تر برای تجزیه بار ) می باشد.
در اینجا، ناسازگاری متعادل برای کنترل مهاجرت مهم است: ناسازگاری بسیار زیاد بیانگر عملکرد پایین آنتی استاتیک بوده و باعث ایجاد یک سطح چرب می شود.
افزودن پرکننده های رسانا مانند کربن سیاه یک پیشنهاد است. این پرکننده ها مسیر رسانایی را در ماتریس ایجاد می کنند. در اینجا، از هیچ افزودنی  مهاجر استفاده نمی شود. خواص آنتی استاتیک در زمان پایدار هستند.