block1
antiblock3
previous arrow
next arrow

مستربچ های کمک فرایند

مستربچ های کمک فرایند ®CAحاوی افزودنی های خاص فرآیند پلیمر هستند. به دلیل ناسازگاری این افزودنی با پلاستیک ها و میل ترکیبی زیاد برای فلز، پوشش نازکی در قالب اکسترودر تشکیل می-شود. اصطکاک بین پلاستیک مذاب و دیواره فلزی قالب کاهش می یابد، که منجر به کاهش تنش روی پلاستیک می شود. این امر باعث حذف شکست مذاب  در طول اکستروژن ترکیب های غنی از (m(LLDPE در سرعت های برشی بالا (سرعت های خروجی) می شود. فشار هد کاهش می یابد. تولید را می توان بهینه سازی نمود. فیلم ها دارای یک سطح بسیار براق هستند.

همچنین، محصولات کمکی ®CAمورد استفاده در PE، PP، PS، … هرگونه تجمع مواد سوخته در لبه قالب را به حداقل خواهند رساند. برای تمیز کردن لبه های قالب به توقف های کمتری نیاز خواهد بود که منجر به بهره¬وری بالاتر و در نتیجه کاهش هزینه می¬شود.

برخی از مزایای استفاده از کمک فرایند ®CA:

– حذف شکست مذاب در (m(LLDPE

– کاهش فشار عملیاتی

– افزایش خروجی

– مقادیر بیشتری از LLDPE در ترکیب LDPE

– خواص مکانیکی بهتر

– کاهش ضخامت فیلم

– بهبود فرآوری رزین های داری MI کمتر

– اکستروژن از طریق شکاف های باریک تر قالب

– کشش کمتر در جهت دستگاه

– تعادل بهتر خواص

– سرمایش موثرترو خواص نوری بهتر

– بهبود کنترل گیج (اندازه گیر)

– کاهش تجمع مواد سوخته در قالب : زمان اجرای طولانی تر در بین توقف های لازم برای تمیزکردن

– کاهش تشکیل ژل در طی اکستروژن

– تغییر رنگ سریع تر

– براق تر شدن و بهبود صافی سطح

– کاهش تغییرات در پروفایل ضخامت

مستربچ¬های کمک¬فرایند® CAحاوی افزودنی¬های خاص فرآیند پلیمر هستند. به دلیل ناسازگاری این افزودنی با پلاستیک¬ها و میل ترکیبی زیاد برای فلز، پوشش نازکی در قالب اکسترودر تشکیل می-شود. اصطکاک بین پلاستیک مذاب و دیواره فلزی قالب کاهش می¬یابد، که منجر به کاهش تنش روی پلاستیک می¬شود. این امر باعث حذف شکست مذاب  در طول اکستروژن ترکیب¬های غنی از (m)LLDPE در سرعت¬های برشی بالا (سرعت¬های خروجی) می¬شود. فشار هد کاهش می¬یابد. تولید را می¬توان بهینه¬سازی نمود. فیلم¬ها دارای یک سطح بسیار براق¬ هستند. همچنین، محصولات کمکی ® CAمورد استفاده در PE، PP، PS، … هرگونه تجمع مواد سوخته در لبه قالب را به حداقل خواهند رساند. برای تمیز کردن لبه¬های قالب به توقف¬های کمتری نیاز خواهد بود که منجر به بهره¬وری بالاتر و در نتیجه کاهش هزینه می¬شود. برخی از مزایای استفاده از کمک فرایند ® CA: – حذف شکست مذاب در (m)LLDPE – کاهش فشار عملیاتی – افزایش خروجی – مقادیر بیشتری از LLDPE در ترکیب LDPE – خواص مکانیکی بهتر – کاهش ضخامت فیلم  – بهبود فرآوری رزین¬های داری MI کمتر – اکستروژن از طریق شکاف¬های باریک¬تر قالب – کشش کمتر در جهت دستگاه – تعادل بهتر خواص – سرمایش موثرتر           خواص نوری بهتر – بهبود کنترل گیج (اندازه¬گیر) – کاهش تجمع مواد سوخته در قالب : زمان اجرای طولانی¬تر در بین توقف¬های لازم برای تمیزکردن – کاهش تشکیل ژل در طی اکستروژن – تغییر رنگ سریع¬تر – براق¬تر شدن و بهبود صافی سطح – کاهش تغییرات در پروفایل ضخامت