نمایشگاه (چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران) در تاریخ ۲۲ آذر ماه با حضور حمیدرضا رستگار رئیس
اتاق اصناف تهران، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت، مونا ابرو فراخ مدیر دفتر صنایع
سلولزی وزارت صمت، محمود سیجانی رئیس سازمان صمت استان تهران افتتاح شد و تا تاریخ ۲5 آذر ماه ادامه داشت. شرکت آروین مهر فجر همانند چند سال گذش ته مجری سی مین دوره ی این نمایشگاه بود. ساعات بازدید این نمایشگاه ابتدا 8 ا لی 15 تعیین شده بود که با توجه به بازخورد خوب این نمایشگاه تا ساعت 16 تمدید گردید. در سی امین نمایشگاه بینالمللی چاپ، بسته بندی و ماشینآالت وابسته ۴56 شرکت داخلی و ۷۴ شرکت خارجی در فضایی به وسعت ۴5 هزار مترمربع در هشت سالن جدیدترین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته اند . بخش عمده شرکتکنندگان خارجی در این نمایشگاه از کشور چین بودند و نمایندگانی نیز از ایتالیا و آلمان هم در سالن ۳5 نمایشگاه حضور داشتند. حوزه فعالیت اغلب این شرکت ها مواد اولیه چاپ، انواع ماشین آالت چاپ، ابزار و تجهیزات مربوط به چاپ، فلگسی ، انواع دستگاه های فیلم پالستیک ، وسایل اتاق چاپ، ابزار صحافی، انواع جوهر، ماشین آالت بسته بندی، لوازم جانبی، پرینتر ۳بعدی و… بود. یکی از بزرگترین معایب این نمایشگاه پراکندگی موضوعی در غرفه های هر سالن بود هیچ یک از هشت سالن این نمایشگاه به گروه کاالیی خاصی اختصاص داده نشده بود. اما در کل بازدید بیش از ۴0 هزار نفر از این نماشگاه بیانگر استقبال پر شور و بازدهی مناسب این نمایشگاه بود.
مهدی باقری